Mali la, sɔrasi mobili biduru ni kɔ yera ɲɔgɔnkɔ  ntɛnɛn don farajɛ caman tun b'o mobiliw kɔnɔ

Misali la, Mali sɔrasi mobili dɔ.
Misali la, Mali sɔrasi mobili dɔ. AFP - MICHELE CATTANI

 Kunnafoniw ko, mobili ninnu yera ntɛnɛn don ni tarata su cɛ, wa farajɛ caman tun b'o mobiliw kɔnɔ

Ganseli

U tun kundalen bɛ jamana camacɛ yan fan kan.

Russie kɛnyɛrɛye lakana cakɛda "Wagner" kɛlɛcɛw de don wa ? 

Walima a ko bɛ cogodi ? 

An sera ka ɲinini minnu k'a ko kan, Sory IBRAHIM b'olu wala-wala an ye.