Farafinna ntolantanba CAN daminɛna bi ni Cameroun ka sebaya ye 2 ni 1 Burkina ɲɛkɔrɔ

Farafinna ka ntolantanba CAN san 2021 daminɛna bi Cameroun jamana kɔnɔ.

Cameroun ni Burkina Faso, CAN kɛnɛ kan.
Cameroun ni Burkina Faso, CAN kɛnɛ kan. © FMM / Pierre René-Worms
Ganseli

Cameroun ka ntolantanna Aboubakar de y'o sebaya d'u ma Burkina Faso ɲɛkɔrɔ.

O kɛra bi, Farafinna ntolantanba in CAN ɲɔgɔn kunbɛn fɔloɔ senfɛ, Stade d’Olembé la.

Burkina Faso ka ntolantanna 5 de ma y'a kɛnɛ ka sababu kɛ koronabana ye. Ani u ka degelikarmɔgɔ, n'ale nɔrɔbila n'a ka dankan ye.

Burkina Faso ka ncelu donna Gustavo Sangaré de fɛ sanga 23 nan.

Cameroun ta fila donna Vincent Aboubakar de fɛ sanga 39 ani 45 nan.