Issouf Zerbo bɛ segin kunu Cameroun ni Burkina Faso ka ɲɔgɔnkunbɛn kan an ye

Cameroun ndonlantan kanubagaw ni jamanakuntigi Paul Biya fɛ, ndonlantaw kun ma kan ka bɛn. Jamana in lolow André Onana, Choupo Moting, Vincent Aboubabacar, U y'u jɛni yɔrɔ fin. Nka yani o ka kɛ, Burkina ndonlantannaw de barila Cameroun taw la ka jɔ ci sanga 24nan. Gustavo Sangaré ye jɔ ci Bertrand TRAORE ka ndonlan nafaman dɔ fɛ. 

Cameroun ndonlantannaw ni Burkina Faso taw, san 2022 CAN ndonlantan dayɛlɛ kɛnɛ kan, Cameroun jamana na.
Cameroun ndonlantannaw ni Burkina Faso taw, san 2022 CAN ndonlantan dayɛlɛ kɛnɛ kan, Cameroun jamana na. © FMM / Pierre René-Worms
Ganseli

O kɔ, Cameroun ndonlantannaw m'a bila ka suma. U y'o kologiriya ka daga sigi Burkina ndonlantannaw dara. Olu dɛsɛra ka filiw kɛ sanga damani sani lafiyen ka se. Bertrand Traoré ani Issoufou Dayo ye ŋanniya wale 2 kɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛ ka yari wɔrɔ la. Filentigi ye penalici di Cameroun ma. Cameroun jaalatigi Vincent Aboubacar y'o penalici 2 ci ka don.

Lafiyen sera Cameroun 2 Burkina 1.

O kɔ, ndonlantilan filanan kɔnɔ, kulu fila ninnu bɛɛ ye mɔgɔw falen, nafamanw fana caman sɔrɔla, nka celu fosi ma don tuguni. 

Ɲɔgɔnkunbɛn filana na, Cap vert ye sebaya sɔrɔ Ethiopie kan celu 1 ni 0. Julio Tabares de ye celu in don sanga 45nan la. Ethiopie ka ndonlantannaw kelen ginna ka bɔ kɛnɛ kan kabi ndonlantan sanga 9nan.