''Air France" y'a ka sanfɛ taamaw jɔ fɔlɔ ni Mali jamana ye

Air France pankurun
Air France pankurun Eric Piermont AFP/Archivos

Karidon na farafinna tilebinyanfan jamanaw ye ɲangili kologiriman caman ta ka Mali jamana sɛgɛrɛ. O ɲangiliw cɛla sanfɛ siraw b’o la. Yala o siraw datuguli Mali ɲɛn, o bɛ mun de tiɲɛ sanfɛ tagama ni seginna Mali n’o jamanaw cɛ ?

Ganseli

Cédéao jamanaw ka ɲi bɔ Lagine na olu bɛɛlajɛlen ka sanfɛ siraw datugulen don Mali ɲɛn. Ka fara o kan "AIR France" fana y’a ka sanfɛ siraw datugu arabadon. O kɛra sababu ye ka yɛlɛma caman don sanfɛ taga ni ka segin na Mali n’o jamana ninnu ni ɲɔngɔn cɛ.

Pankurun minnu bɛ jigin Mali la, olu hakɛyaw dɔgɔyalenba donnin wagati la.  A bɛ se kana ni kɔlɔlɔ jumɛnw de ye, an ka jɛn ka Issa Drago lamɛn ale ye Burkina cakɛda minnu bɛ sanfɛ dugutagalaw ka dugutagako ɲanabɔ o ɲɛmɔgɔ ye.