Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dogo kun hakilinan niuman

Kumakanw 30:00
© RFI/François-Damien Bourgery

- Dogo kun hakilinan niuman : Ani nono bara yoro mi togo- Bi ladilikan : Sumaya bana musow ni denmisenw kan.