Kan jumɛn bɛ yɛn?

o bɛ talikɛ niɔgɔlonbɔ ani niɔgɔlonbolaw dɛ kan, anw ni Kari Bogoba COULIBALY

A jɛnsɛnna :

- Bi baro: o bɛ talikɛ niɔgɔlonbɔ ani niɔgɔlonbolaw dɛ kan, anw ni Kari Bogoba COULIBALY, alɛyɛ Mali niɔgɔlonbola ba yɛ- Bi ladilikan: Nafa min bɛ niɔgɔlonbo la- An bɛna niɔgɔlonbola min lamɛn: Samba Sine «KOUTHIA».

© Godong/Universal Images Group via Getty Images