Kan jumɛn bɛ yɛn?

O bɛ talikɛ sifinw ka baarako de kan

A jɛnsɛnna :

Bi baro: o bɛ talikɛ sifinw ka baarako de kanBi ladilikan: baara nɔgɔya cogo sifinw boloAn bɛna donkilidala min lamɛn: Mouhamed DIABATE DG

Farafina kan, mɔgɔ minnu bɛ baara nyini la, olu sanjida bɛ san 15 ani san 24 cɛ,  kɛmɛsara la 60%
Farafina kan, mɔgɔ minnu bɛ baara nyini la, olu sanjida bɛ san 15 ani san 24 cɛ, kɛmɛsara la 60% © AFP/SEYLLOU SEYLLOU DIALLO