Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma : GIE «Musolu ka wili»

A jɛnsɛnna :

Présidente et secrétaire du GIE «Musolu ka wili».
Présidente et secrétaire du GIE «Musolu ka wili». RFI
Ganseli

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma : mɔgɔ min b’o d’anw ma,  « Musolu ka wili », o jɛkulu nyɛmɔgɔ Fanta Souare

- Bi ladilikan : yɛlɛ nafa mɔgɔ ma, Dr Haidara Ibrahim ka bô Mali la, ale bèna o nyèfô anw ye

- An bɛna donkilidala min lamɛn : Mouhamed Sandaly Diabate (Laguinée)