Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: «Afribusiness tv», o jaabaraninso nyɛmɔgɔ Fatoumata COULIBALY

A jɛnsɛnna :

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: «Afribusiness tv», o jaabaraninso nyɛmɔgɔ Fatoumata COULIBALY de b’o  d’anw ma. - Bi ladilikan: yɛlɛ nafa mɔgɔ ma, Dr HAIDARA Ibrahim ka bô Mali la, ale bèna o nyèfô anw ye- An bɛna donkilidala min lakodon: Maimouna JALY ka b’o Senegal

Fatoumata COULIBALY, présentatrice d’émission «Afribusiness TV».
Fatoumata COULIBALY, présentatrice d’émission «Afribusiness TV». © Fatoumata Coulibaly/Afribusiness TV