Kan jumɛn bɛ yɛn?

Lokɔkun Hakilina nyuma: bɛna kɛ ni Seynabou DIENG TRAORE de yé, abèna nyèfɔli kanyé aka nakɔfèw bayèlèmali yɔrɔ kan

Kumakanw 30:00
© Seynabou DIENG TRAORE

- Mɔkɔ wélélé : Seynabou DIENG TRAOE, malika do, kabɔ Mali là.