Kan jumɛn bɛ yɛn?

Lokɔkun Hakilina nyuma: bɛna kɛ ni Seynabou DIENG TRAORE de yé, abèna nyèfɔli kanyé aka nakɔfèw bayèlèmali yɔrɔ kan

A jɛnsɛnna :

- Mɔkɔ wélélé : Seynabou DIENG TRAOE, malika do, kabɔ Mali là.

© Seynabou DIENG TRAORE