Kan jumɛn bɛ yɛn?

Bi baro bɛna taalikɛ musoya ni baara dɛ kan

A jɛnsɛnna :

- Bi baro bɛna taalikɛ musoya ni baara dɛ kan, an ka dunanw yɛ Fabinta LO de yɛ- Togodaw Kunkan: kuma bɛna di Radia Kolombada ma Mali jamana la, fana dugu.- An bɛna donkilidaala minu lakodon: Bouaké Flaninw Assane ani Foussenou KONATE

Dr TRAORE Fagnima, Burkina Faso.
Dr TRAORE Fagnima, Burkina Faso. © Sadio Doucouré