Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Mariama SAMAKE dɛ b’o d'anw ma a ka jɛkulu kan «Fille en détresse»

A jɛnsɛnna :

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Mariama SAMAKE dɛ b’o d'anw ma a ka jɛkulu kan “Fille en détresse”- Bi ladilikan: Daraja HAIDARA dɛ b’o d'anw ma wolo-sebin nafa kan.- An bɛna donkilida jɛkulu min lakodon: Tim Gladial Boy’s Burkina Faso

© Mariama Samaké