Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: KABA Aboubacar, «Parlement des Handicapés de Guinée»

A jɛnsɛnna :

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: KABA Aboubacar dɛ b’o d'anw ma u ka bannyumankéton kan « Parlement des Handicapés de Guinée »- Bi ladilikan: Dr SYLLA Yaya dɛ b’o d'anw ma sii tulu nafa dow kan- An bɛna ziirin la baga min lakodon: Yaya KONE ka bo Bobo Djoulasso Burkina 

Le «Parlement des Handicapés de Guinée»
Le «Parlement des Handicapés de Guinée» Aboubacar KABA