Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Rasmata KONDOMBO dɛ b’o d'anw ma a ka buuru jenin cakɛda

A jɛnsɛnna :

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Rasmata KONDOMBO dɛ b’o d'anw ma a ka buuru jenin cakɛda kan- Bi ladilikan: Dr CAMARA dɛ b’o d'anw ma démisenin mara cogo nyuman kan- An bɛna donkilidaala min lakodon: TITIDEN LIL IBA ka bo Mali la.

Une boulangerie au Burkina Faso. À gauche: Rasmata Kondombo, la propriétaire.
Une boulangerie au Burkina Faso. À gauche: Rasmata Kondombo, la propriétaire. © Rasmata Kondombo