Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Youssouf Kabdaogo dɛ b’o d'anw ma u ka nyɛnajɛ kan

A jɛnsɛnna :

Bi ladilikan: Dr Poda Armel dɛ b’o d'anw ma bana yɛlɛmata kan.An bɛna donkilidaala min lakodon: Madjaré Drame ka bo Mali la.

FIRAF.
FIRAF. Archive personnelle de Youssouf KABDAOGO