Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dɔgɔkun hakilila-nyuma: BABA MARIKO dɛ b’o d'anw ma a ka nyɛnajè kan

A jɛnsɛnna :

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: BABA MARIKO dɛ b’o d'anw ma a ka nyɛnajè kan - Bi ladilikan: Dr Traoré Ablaye dɛ b’o d'anw ma mura sɔrɔ cogo kan.- An bɛna donkilidaala min lakodon: Bob LAY ka bo Burkina faso.

Baba MARIKO, artiste musicien du Mali.
Baba MARIKO, artiste musicien du Mali. © Baba Mariko