Kan jumɛn bɛ yɛn?

Coronavirus bana bɛ ka kunbɛn cogodi kalandenw fɛ Fransi?

A jɛnsɛnna :

Baro ye taalikɛ Coronavirus bana kan. Burkina sifinw nyɛmɔgɔ Fransi, Aly Traoré de kuman na o kan.

Aly Traoré.
Aly Traoré. Collection personnelle/Aly Traoré
Ganseli

- Lamɛnbaga 5, whatsapp sanfɛ, ka bɔ Mali, Burkina, ani Sénégal y’u fɛla fɔ Coronavirus bana kan.

- Ladilikan : Dr Boubacar Niaré, Mali dokotorow ka lafasalikɛ-ton nyɛmaa, coronavirus kan

- Togodaw Kunkan : kuma di la Radio Meguetan nyɛmɔgɔ ma, Lassana Diarra

- Dokilidala lakodonen ye K Maroun de ye ka bɔ Côte d’Ivoire.

 

Boubacar Niaré.
Boubacar Niaré. Collection personnelle/Boubacar Niaré