Kan jumɛn bɛ yɛn?

Dokotorow bɛ gɛlɛya jumen de kɔnɔ Mali la coronavirus bana kɛlɛli ko la?

A jɛnsɛnna :

Baro sigi la coronavirus bana kan Dr Boubacar Niaré Mali dokotorow ka lafasalikɛ-ton nyɛmaa, coronavirus kan.

Fatoumata Konaté.
Fatoumata Konaté. Collection personnelle/Fatoumata Konaté
Ganseli

- Laseliba kɛra ŋunuŋunu-kanw kun kan coronavirus ko la, an ka lasigiden Baba Sangaré fɛ

- Dɔgɔkun hakilinan-nyuman : Fatoumata Konaté, KF Services nyɛmaa Burkina. A kuma na tiga bayɛlɛmali-ko kan ani gɛlɛya min bɛ olu kan

- Baarakɛla lakodonen kɛra Burkina jamanaden, Hati Konaté, safounɛ dilanan don.

 

Fatoumata Konaté.
Fatoumata Konaté. Collection personnelle/Fatoumata Konaté