Coronavirus bana kɛlɛli nafolo mara ko nyuman

Kumakanw 30:00
Kabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée.
Kabinet Komara, ancien Premier ministre de la Guinée. Collection personnelle

Baro ye talikɛ bolodinyɔgɔnma fɛrɛw kan ka se ka coronavirus bana kɛlɛ ka nyɛ. Ani fana, degun min bɛ tunkarakɛw kan Fransi ka se ka wari ci somɔgɔw ma. Laginé minisiri nyɛmaa kɔrɔ Kabinet Komara ani Hamedy Diarra, Maliden minnu sigiyɔrɔ bɛnen don Fransi olu ka tonba (Haut Conseil des Maliens de France) nyɛmaa, olu de ye nyininkara o baabu ninnu kan.

Ganseli
Hamedy Diarra, président du Haut conseil des Maliens de France.
Hamedy Diarra, président du Haut conseil des Maliens de France. Collection personnelle
  • Togodaw Kunkan kɛnɛ kɔnɔ : kuma di la Radio Badjè FM nyɛmɔgɔ ma, Mouctar Thiam ka bɔ Toukoto, Kita, Kayes mara la, Mali jamana kan.
  • Dogokun hakilinan nyuman : Mali kɛnyɛrɛye cakɛda DoniFab nyɛmaa dɔ nyininkara u ka baara taabolo kan robot ni respirateur 3D dilanni ko la, coronavirus banabagatɔw kama. A tɔgɔ ye Fousseyni Dembélé.