Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Bi baro: Anw ni Awa MEITE bɛ kuma Nun ni daa birifɛn dɛ kan, n’a bi fô a ma ko “masque”

Kumakanw 30:00
Awa MEITE.
Awa MEITE. Coll. personnelle Awa MEITE
A kɛbaga : RFI

- Bi baro bɛna taalikɛ Nun ni daa birifin dɛ kan, n’a bi fô a ma ko “masque”. Anw ka dunan, Awa MEITE, ka bô Mali la, alè yè kôri baara kèla yè, a bé nun ni daa birifin glan n’a ka kôri fininw yè.

Ganseli

-Bi ladilikan: Dr Harouna KONATE dɛ b’o d'anw ma Coronavirus yɛ siran min lasɛ mogow ma ka taga kɛnɛya sow la.

- Togodaw Kunkan: kuma bɛna di Radio Djoliba ma, Kurussa dugu la Laginé.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.