Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Fabinta LO dɛ b’o d'anw ma, alɛ yɛ gafɛ sebin na yɛ, sénégal jamana la

Kumakanw 30:00
Fabinta LÔ, auteure de l’ouvrage «Le Coq chante».
Fabinta LÔ, auteure de l’ouvrage «Le Coq chante». © Sadio Doucouré

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Fabinta LO dɛ b’o d'anw ma, alɛ yɛ gafɛ sebin na yɛ, sénégal jamana la.

Ganseli

- Bi ladilikan: Dr Bamory Camara dɛ b’o d'anw ma n'i joginni i bi joli la jɔ cogomin na.

- An bɛna donkilidaala min lakodon: Awa MANGARA, Mali.