Bi baro bɛna taalikɛ Coronavirus bana yɛ kɔlɔlɔ min lasɛ Sɛko ni Donko baarakɛlaw ma

Kumakanw 30:00
Abou GUITTEYE, promoteur d’évènement au Mali (g) et AZAYA, artiste chanteur guinéen (d).
Abou GUITTEYE, promoteur d’évènement au Mali (g) et AZAYA, artiste chanteur guinéen (d). DR

- Bi baro bɛna taalikɛ Coronavirus bana yɛ kɔlɔlɔ min lasɛ Sɛko ni Donko baarakɛlaw ma. an ka dunan fɔlɔ Abou GUITTEYE ka bɔ Mali la, alɛ yɛ nyɛnajɛ labɛna yɛ. Dunan flanan AZAYA, Laginɛ donkilidaala y'a lɛ yɛ

Ganseli

-Bi ladilikan: Awa MEITE dɛ b’o d'anw ma sɛnuya nafa kan anw balo kɔnɔ

- Togodaw Kunkan: kuma bɛna di Radio La Voix Des Balais ma, Boromo mara la Burkina Faso.

- An bɛna Hakilinan min lakodon: Kadija DIAWARA ka baarada “IMAKO IKASO”