Dɔgɔkun hakilila-nyuma: Aissata IBRAHIM dɛ b'o d'anw ma a ka baarada kan "I PARILA"

Kumakanw 30:00
Aissata IBRAHIM «I PARILA».
Aissata IBRAHIM «I PARILA». © Sadio Doucouré

- Dɔgɔkun hakilila-nyuma : Aissata IBRAHIM dɛ b'o d'anw ma a ka baarada kan "I PARILA"

Ganseli

- Bi ladilikan : Dr Fatou TRAORE dɛ b’o d'anw ma sin jii nafa kan dɛn yɛ.

- An bɛna donkilidaala min lakodon : Fanta Djely FOFANA, Laginɛ.