Bi baro bɛna taalikɛ Muso cɛsirilinw dɛ kan coronavirus bana kɛlɛlila

Kumakanw 30:00
Daraja Haidara.
Daraja Haidara. Collection personnelle/Daraja Haidara

- Bi baro bɛna taalikɛ Muso cɛsirilinw dɛ kan coronavirus bana kɛlɛlila. An ka dunan yɛ Daraja HAIDARA dɛ yɛ, Albarka Aide jɛkulu nyɛmɔgɔ Mali la.

Ganseli

- Bi ladilikan: Dr GUINDO Cheik Omar dɛ b’o d'anw ma an ka nyɛmɔgɔw ka kan ka fɛɛrɛ minun ta yasa ka bana yin kɛlɛ.

- Togodaw Kunkan: kuma bɛna di Radio Niandan FM ma, Kissidougou mara la Laginé.