Kɔ́nɔnafɛn dáfata
Kan jumɛ bɛ yɛn?

Lokɔkun Hakilina nyuma : bɛna kè Mamali môringa cakèda de kan

Kumakanw 30:00
@ Sakalé Traoré
A kɛbaga : RFI

Mɔkɔ wélélé : Sakalé Traoré yé kabɔ Mali la.

Gafɛ sɔrɔbali

Aw bɛ ka kunnafoni min nyini o tɛ se k'a sɔrɔ bilen.