Musomaniw ka kɛnyɛrɛye cakɛda-ko : nyɔgɔndaw taabolo masirifɛn dilan-ko la

Kumakanw 30:00
Salimata Fofana, directrice d'Afrique fashion.
Salimata Fofana, directrice d'Afrique fashion. Collection personnelle/S. Fofana

Dogokun hakilinan nyuman kɛra ‘’Bobocrea’’ nyɛmaa, Liliane Claire Zoma ni ‘’Afrique Fashion’’ nyɛmɔgɔ Salimata Fofana ta ye, ka bɔ Bobo Dioulasso, Burkina Faso jamana la.

Ganseli

- Coronavirus bana ŋunuŋunu kanw kɛlɛli kun kan, kuman di la Dr Adama Diarra ma ka bɔ Ngor kɛnɛyaso la, Dakar, Sénégal faaba la. Sadio Doucouré de y'a nyininka

- Dogokun maa-lakodonen ye Boubacar Konaté de ye ka bɔ Mali la. Dɛsin-kɛla don, sorasi kɔrɔ fana tun don. A nyininkara an ka lasigiden Bamako, Baba Sangaré de fɛ.