Afganistan, Talibanw ka marabagajɛkulu kura la, muso foyi t'a kɔnɔ

Kaboul
Kaboul AFP - HOSHANG HASHIMI

Yala jamana bɛ se ka mara ni musow ma sen ma don a la wa? Aw y'aw ka hakilinataw ci an ma whatsapp kan 00221 76 644 12 79.Maimouna SANOGO y'u labɛn.