Farafinna kungo kɔnɔnaw tun falen don sogow la, nka sisan kungo bɛ ka langoloyan ka taa fɛ "tɛmɛnen"

Kumakanw 10:00
Kungoso dɔw "'Afrique du Sud" kungoso maraso dɔ la .
Kungoso dɔw "'Afrique du Sud" kungoso maraso dɔ la . (Photo : www.sanparks.org)

San tɛmɛnenw na Farafinna kungo kɔnɔnaw tun falen don sogow la, wara, waranikala, sama, magalani u caman-caman de tun bɛ yen. Nka sisan kungo bɛ ka langoloyan kataa fɛ.Mun de nana n'’o bɛɛ ye?Aw bɛna jabi dɔw sɔrɔ o ko kan Sory IBRAHIM n'a ka maa weelelenw fɛ "An ka lamini lamɛn " jɛmukan kɛnɛkan.