Bi an bɛ taa "Sénégal", ka taa jɛkulu dɔw lakodɔn minnu ka baara ye sigida n’a lamini lakandali ye

Kumakanw 10:00
Farafinnatɔnba ''union africaine'' ka hakilina ɲuman min ye ka yiri caman turu Farafinna jamanaw kɔnɔ.
Farafinnatɔnba ''union africaine'' ka hakilina ɲuman min ye ka yiri caman turu Farafinna jamanaw kɔnɔ. © RFI

"Jɛmukan tɛmɛnen"An ka lamini lamɛn jɛmukan kɛnɛkan dɔgɔkun tɛmɛnenw na, Mali, Burkina Faso ani Guinée an sera ni jamana ninnu bɛɛ la ka taga masala ni tɔn ni jɛkuluw ye minnu jijanlendon kɔsɔbɛ sigida n’a lamini lakandali fɛ. Bi, an bɛ se Sénégal jamana de la, ka taga jɛkulu dɔw lakodɔn ye fana.