Dɔgɔkun naani an bɛ ka kuma di tɔnw ni jɛkuluw ma, minnu jijalen don sigida ni lamini lakandali ma

Kumakanw 10:00
Kungoba dɔ (ja).
Kungoba dɔ (ja). © RFI

"Jɛmukan tɛmɛnen"O siratigɛla, "Mali, Burkina Faso, Guinée fɔ ka taa se Sénégal" ma, an sera ni jamana ninnu bɛɛlajɛlen kɔnɔ. A ko tɛ se ka kuncɛ tan n'an ma se "cote d'ivoire" fana jamana kan. Bi an bɛna taga tɔn dɔw lakɔdon ye de.