Sigidaw n'u laminiw bɛ kɔlɔlɔ caman sɔrɔ ka sababu kɛ Waatiyɛlɛma ye.

Kumakanw 10:00
Amazonie kungo.
Amazonie kungo. Florence GOISNARD / AFP

Waatiyɛlɛma bɛ kɔlɔlɔ caman de lase an ka sigidaw n'u laminiw ma. O waatiyɛlɛma sababu ye mun ye? Fɛɛrɛ jumɛnw de bɛ se ka sɔrɔ a la? Sory IBRAHIM n'a ka mɔgɔ welelenw bɛna o ko bɛlajɛlen wala-wala an ka lamini lamɛn jɛmukan kɛnɛ kan.