Lagine jamana na, yiritigɛ dagalen tɛ tuguni nin waati in na

Kumakanw 10:00
Lagine yiritigɛla dɔw, yiriforo dɔ kɔnɔ.
Lagine yiritigɛla dɔw, yiriforo dɔ kɔnɔ. © RFI

Lagine jamana na, minisiriso min bɛ laminiko kunna a ye latigɛ dɔ ta ka yiritigɛ bali pewu jamana in kɔnɔ.

Ganseli

A dagalen tɛ tuguni yiri ka tigɛ walima kabɔ n'a ye ka taga kɔkan.

Latigɛ in yɛrɛ tara kun jumɛn kama, a kɔlɔlɔw bɛ ka kɛ mun ye yiri baaralaw kan?

Sory Ibrahim n'a ka mɔgɔ weelelenw b'o jabi d'aw ma an ka lamini lamɛn jɛmukan kɛnɛ kan.