An ka lamini lamɛn bɛna kuma di Jɛkuluw ni tɔnw minnu jijanlen don sigida n'a lamini lakandali la

Kumakanw 10:00
Guinée jamana kungo dɔ
Guinée jamana kungo dɔ officedutourisme.gouv.cg

Nin y'a dɔgɔkunu fila ye "An ka lamini lamɛn jɛmukan" kɛnɛkan, an bɛna kumadi jɛkuluw ni tɔnw de ma minnu jijanlen don kɔsɔbɛ sigida n'a lamini lakanali fɛ.Mali ni Burkina Faso bɔlen ye, an bɛ taga Guinée jamana de la bi ka taga jɛkulu ni tɔn dɔw lakodon ye fana.