An ka lamini lamɛn

Lamini lakana hokumu kɔnɔ, farajɛla politigitɔn minnu b'o kama olu bɛ ka see sɔrɔ, Farafinna bɛ kɔ

A jɛnsɛnna :

Farajɛla a bɛ waati damadɔ bɔ sisan, politikitɔn minnu sigilen don lamini lakanali kama olu bɛ ka fanga sɔrɔ kɔsɔbɛ. O misaliya dɔ ye kalata min tɛmɛna kɔsan in na Allemagne jamana na.

Inde jamana ka kungoba dɔ ja, o min lakananen don UNESCO fɛ.
Inde jamana ka kungoba dɔ ja, o min lakananen don UNESCO fɛ. Manjunath Kiran AFP
Ganseli

O kalata in senfɛ politikitɔn "les Verts" de ye jɔyɔrɔ sabana sɔrɔ.

Farafinna halisa lamini lakana politikitɔnw tɛ ka se o ɲɔgɔn fanga sɔrɔ. Mun de bɛ k'o kɛ ? Sory IBRAHIM n'a ka mɔgɔ weelelenw bɛ na masala o de kan bi an ka lamini lamɛn jɛmukan kɛnɛ kan.