Benkanniwale minnu kɛra Niger ani Mali la ntɛnɛndon marisikalo tile 18, an bɛna masaala olu de kan

Kumakanw 25:00
Dɔgɔkun kunnafoni
Dɔgɔkun kunnafoni © RFI

Benkanniwale minnu kɛra Niger ani Mali la ntɛnɛndon marisikalo tile 18, kumamisɛn minnu bɛ ka fɔ astrazeneca bolocifura ko la, ka fara Etats-Unis ni Russie cɛ furugu-furugu kan. An bɛna masaala olu de kan.

Ganseli

An ka baarokɛɲɔgɔn tɔgɔ Sitan CISSE, a  bɛ mɔgɔw kalan sanfɛkalansow la ka taga jagoko ni kunnafonidiko kan, ani mɔgɔ bɛ se k’a yɛrɛ hakili layiriwa cogo min na. Sitan CISSE,  ye Amesty international baɲumankɛtɔn ka tɔnden ye fana ani Sitan  Mali kɛnyɛrɛye jabaraninsow ka jɛnkulu  tɔnden.

d
d © RFI MANDENKAN

 

sibiridon nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05)

segi bɛ kɛ jɛmukan in kan, tilefɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05)