Nin dɔgɔkun in na, Umaru YERO bɛ baro kɛ ni Sophie Heidi KAM le ye

Kumakanw 25:00
Dɔgɔkun kunnafoni
Dɔgɔkun kunnafoni © RFI

Gafesɛbɛla don, ɲɔgɔnlɔnbɔla don, poyisɛbɛla don ka bɔ Burukina Faso.

Ganseli

U bɛ kuma baabu minnu kan, o filɛ nin ye:

Nizɛri jamana na, benkanniwale dɔ kɛra ka mɔgɔ kɛmɛ ni bisaba ni wolonfila bɔnɛ o ni la

Kongo jamana na, jamanakuntigikalata jaabiw bɔra, Deni SASSOU N'GUESSO ye se sɔrɔ

Sɛnɛgali jamana na, Baroba sigira musow tɔgɔ ra, ka kuma ka taga musow ka fɛlaw kan.

 

Sophie Heidi KAM , gafesɛbɛla don, ɲɔgɔnlɔnbɔla don, poyisɛbɛla don ka bɔ Burukina Faso
Sophie Heidi KAM , gafesɛbɛla don, ɲɔgɔnlɔnbɔla don, poyisɛbɛla don ka bɔ Burukina Faso © RFI MANDENKAN/ Sophie Heidi KAM