Farafinna dɔgɔkun kunnafoniw

Kumakanw 25:00
Dɔgɔkun kunnafoni
Dɔgɔkun kunnafoni © RFI

An ka baarokɛɲɔgɔn tɔgɔ ye "Lassana CAMARA", kunnafonidila don Lagine. kunnnafoniko jatiminɛla don.

Ganseli

An ye baro kɛ baabu minnu kan, u filɛ nin ye:

Koriwari jamanaɲɛmaa kɔrɔ n'a ka minisiri labilali ka bɔ diɲɛ kiirisoba la

Nizɛri jamanakuntigi kura "Mouhamed BAZOUM" ka baaraw

Cadi sɔrasiw ka tagali Mali ni Burukina ni Nizɛri dancɛ ra, lakana sabatili kama.

Sibiri o sibiri, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila man tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05), segi bɛ kɛ jɛmukan in kan aw ye nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).