Farafinna dɔgɔkun kunnafoniw

Kumakanw 25:00
Dɔgɔkun kunnafoni
Dɔgɔkun kunnafoni © RFI

Jɛmukan in bɛ boli baabu minnu kan, u filɛ nin ye:"Côte d'ivoire" jamanakuntigi "Alassane OUATTARA" ye dantigɛli kɛ "Laurent BAGBO ni Charles Blé GOUDE" ka segili kan, u ka jamana na

Ganseli

"Rwanda" ye hakilijigi kɛ siyakɛlɛjuguba ra, min kɛra u ka jamana kɔnɔ, nin y'a san 27 ye, ka fara kunnafoni wɛrɛw kan.

Sibiri, avirikalo tile 10, Umaru YERO bɛ baro kɛ ni "Awa COULIBALY" de ye, kunnafonidila don ka bɔ "Abidjan", "Côte d'ivoire" jamana kɔnɔ.

Awa COULIBALY, kunnafonidila ka bɔ Cote d'Ivoire jamana na.
Awa COULIBALY, kunnafonidila ka bɔ Cote d'Ivoire jamana na. © RFI MANDENKAN/ Awa COULIBALY

Nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05) segi bɛ kɛ jɛmukan in kan nɛgɛ kanɲɛ tan mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).