"Tchad" jamanakuntigi Idriss Deby ka saya kɔfɛ, jamana bɛna kɛ cogo di?

Kumakanw 25:00
Dɔgɔkun kunnafoni
Dɔgɔkun kunnafoni © RFI

An ka barokɛɲɔgɔn tɔgɔ "Maké DAGNOKO", Kunnafonidila don, gafesɛbɛnla don ka bɔ Tanbakunda, Sɛnɛgali jamana na.

Ganseli

Ale ni Umaru YERO bɛ masala baabu minnu kan, o filɛ nin ye:

Avirilikalo tile mugan  ni saba ye gafesɛbɛn ni gafebaara ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ye

"Tchad" jamanakuntigi "Idriss Deby" ka saya kɔfɛ, jamana bɛna kɛ cogo di? ani koronabana kunnafoniw, bana nin ye mɔgɔ hakɛ min bɔnɛ o nin na, a sera miliyɔn saba ma.

Aw bɛ jɛmukan in sɔrɔ sibiridon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru (07h 05), segi bɛ k'a kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05)

Maké DAGNOKO, kunnafonidila don, gafesɛbɛnla fana don ka bɔ Tanbakunda, Sɛnɛgali jamana na.
Maké DAGNOKO, kunnafonidila don, gafesɛbɛnla fana don ka bɔ Tanbakunda, Sɛnɛgali jamana na. © RFI MANDENKAN/ Maké DAGNOKO