Aw ka dɔgɔkun kunnafoniw

Kumakanw 25:00
Mariam NABE ye kunnafonidila ye Lagine arajoso kura min tɔgɔ ferekansi info mediya la.
Mariam NABE ye kunnafonidila ye Lagine arajoso kura min tɔgɔ ferekansi info mediya la. © RFI MANDENKAN/ Mariam NABE

"Israël" jamana ni "Palestine" ka kɛlɛ, tungarankew ka gɛlɛya farajɛla jamanaw kan, "Gabon" jamana ka hakilina min ye ka don angilɛnkanfɔjamanaw ka tɔn kɔnɔ, u ni kunnafoni wɛrɛw.

Ganseli

Mariam NABE ye kunnafonidila ye Lagine arajoso kura min tɔgɔ ferekansi info mediya la. Ale de y'an ka barokɛɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun in na. Ale ni Umaru YERO bɛ masaala dɔgɔkun in kunnafoniw kan,

Sibiridon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05) Segi bɛ kɛ a kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).