Aw ka dɔgɔkun kunnafoniw

Kumakanw 25:00
RFI MA
RFI MA © FMM

Nin dɔgɔkun in na, an ka barokɛɲɔgɔn tɔgɔ ko Abdoulaye CAMARA, kunnafonidila don, ka bɔ « Velengara », Sɛnɛgali jamana na.Ale ni Umaru YERO bɛ masaala dɔgɔkun kunnafoni tɛmɛninw kan, minw lasera aw ma.U bɛ kuma kuma jamana minnu kan, u filɛ nin ye : La Guinée, Espagne , Faransi ani Palestine .