Aw ka dɔgɔkun kunnafoniw

Kumakanw 25:00
Hawa SEMEGA, Mme TOGOLA, kunnafonidila don ka bɔ Mali la.
Hawa SEMEGA, Mme TOGOLA, kunnafonidila don ka bɔ Mali la. © @ RFI Mandenkan

An ka mɔgɔ weelelen tɔgɔ Hawa SEMEGA, Madamu TOGOLA, kunnafonidila don ka bɔ Mali la. Ale ni Umaru YERO bɛ masaala ka taga kunnafoni tɛmɛlenw kan, minnu lasera aw ma nin dɔgɔkun in na. U bɛ kuma jamana minnu kan, u filɛ nin ye: Mali, RDC, Rwanda ani Espagne.Jɛmukan in bɛ lase aw ma sibiridon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye, segi bɛ kɛ a kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye.