Arajo bangera, a san kɛmɛ de ye ɲinan ye

Kumakanw 25:00
Amadu Baba KARANBIRI, kunnafonidila, Burukina Faso.
Amadu Baba KARANBIRI, kunnafonidila, Burukina Faso. © @ RFI Mandenkan

Kabi arajo bangera, a san kɛmɛ de ye ɲinan ye, Bii, dɔgɔkun kibaru kɔnɔ, Umaru YERO n'a ka barokɛɲɔgɔn bɛ kuma ka taga o kan. Amadu Baba KARANBIRI ye kunnafonidila ye, arajobaarakɛla don, a bɛ lafiɲɛnna sisan Wagadugu, Burukina Faso faaba la. U kumana ka taga jamana minnu kan , u filɛ nin ye, Mali, Koriwari ani Burukina Faso.