Aw ka nin dɔgɔkun kibaruw

Kumakanw 25:00
Madame KEITA, Fatimata SANGO ye bankibaarakɛla ye ka bɔ Mali la, tɔnɲamɔgɔ don, jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔnbaga fana don.
Madame KEITA, Fatimata SANGO ye bankibaarakɛla ye ka bɔ Mali la, tɔnɲamɔgɔ don, jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔnbaga fana don. © RFI Mandenkan / Madame KEITA, Fatimata SANGO

Madame KEITA, Fatimata SANGO ye bankibaarakɛla ye ka bɔ Mali la, tɔnɲamɔgɔ don, jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔnbaga fana don, ale de y'an ka barokɛbaga ye nin dɔgɔkun in na.

Ganseli

Ale ni Umaru YERO bɛ masaala baabu caman kan minnu bɛ ɲasinnen don Mali, Burukina an Nigeria ma.

Sibidon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05) ani tilefɛ nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).