Dɔgɔkun kibaru

Kumakanw 25:00
An ka mɔgɔ weelelen tɔgɔ Ramata DIAOURE, kunnafonidila lo ka bɔ Mali la
An ka mɔgɔ weelelen tɔgɔ Ramata DIAOURE, kunnafonidila lo ka bɔ Mali la © RFi MANDEKAN/Ramata DIAOURE

An ka mɔgɔ weelelen tɔgɔ Ramata DIAOURE, kunnafonidila lo ka bɔ Mali la, a be baara kɛ "journal du mali " la yen.Ale ni Umaru YERO be masaala ka taga jamana minnu kan, u filɛ nin ye: Mali, Burukina Faso, Marɔku ani Faransi. Sibirilon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05), segi bɛ kɛ jɛmukan nin kan, o loon kelen, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).