An ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ Etats-Unis mɔgɔfagabenkanni kan, min kɛra septembre kalo tile 11

Kumakanw 25:01
Septembre kalo kile 11 jatigɛwale Ameriki
Septembre kalo kile 11 jatigɛwale Ameriki © lepoint

Nin sibiri  nin na, dɔgɔkun kibaru kɛra jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kuma Etats-Unis mɔgɔfagabenkanni kan, min kɛra septembre kalo tile tan ni kelen, san baa fila ni kelen na.San mugan, wale in kɔfɛ, yɛlɛma jumɛn donna diɲɛ lakanako la, ani farafinna ta?An b'a baro kɛ n'an ka mɔgɔ weelelen fila ye. Dr Aboubacar Demba DIABY, politiki dɔnbaga don ka bɔ Conakry, la Guinée jamana na, ani Boubacar BOCOUM, ale fana ye politikiko dɔnbaga ye ka bɔ Bamako, Mali jamana na.