Kuma kɛra, Mali, Guinée, Faransi ani Etats-Unis kow de kan

Kumakanw 25:00
Mariam KONE, kunnafonidila, Infos Matin Quotidien 2
Mariam KONE, kunnafonidila, Infos Matin Quotidien 2 © @ RFI Mandenkan

An ka mɔgɔ weelelen tɔgɔ Mariam KONE, kunnafonidila don, Infos Matin Quotidien na,  Mali jamana na. Ale ni Umaru YERO bɛ kuma ka taga jamana minnu ka kunnafoni kan, u ye Mali, La Guinée, France ani Etats-Unis.Sibiridon, nɛgɛ kanɲɛ wolonfila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (07h 05), segi bɛ kɛ jɛmukan in kan, nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila mana tɛmɛ ni sanga duuru ye (12h 05).