Dɔgɔkun kibaruw

Aw ka nin dɔgɔkun kunnafoniw

A jɛnsɛnna :

Yasa ka nin dɔgɔkun in kunnafoniw wala-wala aw ye, Safi Luna ye weele sama Ousmane TOURE de ma ka bɔ Mali la. Ale ye kunnafonidila ye.

Ousmane Mohamed TOURE, kunnafonigafe "Journal le poing" baarakɛla.
Ousmane Mohamed TOURE, kunnafonigafe "Journal le poing" baarakɛla. © RFI Mandenkan / Ousmane Mohamed TOURE
Ganseli

Nin dɔgɔkun in na, kunnafoni minnu yanga boɲana ni tɔw ye

Olu taara n’an ye Mali ni La Guinée ka kuma CEDEAO ka latigɛ kura talenw kan nin jamana fila ninnu donnatɛmɛfangaw kama.

O kɔ an bɛ taa Burkina Faso ka kuma Thomas Sankara ka fagali kiri kan. Cɛba dɔ de tun weelelen don kiribulon la nin dɔkɔkun na, Général Gilbert Diendéré. Nka a ma Thomas Sanakara ka lafasabagaw ninmisiwasa kuma fɔ.

Dɔgɔkun kunnafoniw ye tali kɛ Bénin fɛnkɔrɔw dɔw fana segini kan ka bɔ Faransi. O masaya fɛn ninnu tun suɲana Abomey masayaso la nin tun y’o san 120 ye. U sera ka lasegin Bénin jamanakuntigi Patrice Talon ma, ale yɛrɛ min taara fo Faransi nin ko la, ka tila ka ɲanajɛba boloda a ka jamana kɔnɔ fɛn kɔrɔ ninnu kunbɛnni ko la.

-Farafinna kɔkan, kuma kɛra mɔgɔ folen ba yirika de kan minnu bɛ Pologne ni Biélorussie dancɛ la nɛnɛ ni kɔngɔ la. O mɔgɔ ninnu ka laɲiini ka don Eroɔpu kɔnɔ. Nka "EU" ko mɔgɔ bilara ka taa olu fɛ yen Biélorussie jamana de fɛ u ni o jamanakuntigi ka fɔɲɔgɔnkɔ dɔ sen fɛ.

Wasa kan in kunnafoniw bɛ famuya ka ɲɛ, an ye weele sama Ousmane TOURE de ma ka bɔ Mali la, kunnafonidila don.

ka baroda tɔw lajɛ