Aw ka Dɔkɔkun ɲɛgɛn bɛ kuma Afriki-Fransi lajɛ kan Fransi jamana kan, Montpellier

Kumakanw 00:41
Afriki-Fransi lajɛ
Afriki-Fransi lajɛ © @ RFI Mandenkan

RFI Mandenkan ni Fulfulde kɛlen don ka ko kura boloda u lamɛnbagaw ye minnu bɛ taa an ka bɔlɔlɔ siraw kan. 

Ganseli

Olu bɛ se ka dɔkɔkun ɲɛgɛn sɔrɔ ye. O ye ja ye min bɛ tali kɛ dɔkɔkun kunnafoniw bɛɛ la belebele kan. 

Nka, munna kumaso b’a ɲini ka ja-jira fara a ka baaraw kan ? 

Damien Glez de b’o ɲinikali jaabi. Ale yɛrɛ de ye ɲɛgɛn in kɛbagaw ye.