Aratanga dɔgɔtɔrɔso ye jɔyɔrɔ ɲɛnɛman  sɔrɔ

Kumakanw 25:00
"C'est la vie", diɲɛlatigi taabolow ɲɔngɔlɔbɔlaw
"C'est la vie", diɲɛlatigi taabolow ɲɔngɔlɔbɔlaw CLEMENT TARDIF

Aratanga sigi arajolamaana baroda tan ni wɔɔrɔnan bɛ lase aw ma nin kari, avirikalo tile naani (4).